Download general terms and conditions

NEDERLANDS

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij STEK. Door te bestellen geeft de koper te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden toe. Voor mogelijke gevolgen van eventuele tekstfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De leveringsvoorwaarden van een geplaatste order zijn 30 dagen geldig, waarna zij vervallen.

Bestellingen
Na ontvangst van de bestelling ontvangt de koper binnen twee werkdagen per e-mail een bevestiging van het bestelde, inclusief de verzendkosten. Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de koper de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar STEK. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging accepteert.

Betaling
Als het artikel op voorraad is worden de betalingsgegevens direct per e-mail toegestuurd. De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Betaling van het op de orderbevestiging vermelde bedrag (o.v.v. het bestelnummer en het gekochte artikel) kan alleen plaatsvinden door Ideal of (vooruitbetaalde) bankoverschrijving. De betaling dient binnen 10 dagen na orderdatum op rekening van STEK binnen te zijn. Na 30 dagen vervallen de prijzen en leveringsvoorwaarden.Koper wordt eigenaar van geleverde producten, als alle aan STEK verschuldigde betalingen door STEK zijn ontvangen.

Levertijd
De levertijd vangt aan op het moment dat STEK het volledige factuurbedrag heeft ontvangen. Via een e-mail wordt de koper geïnformeerd over de te verwachten levertijd. STEK streeft ernaar binnen de op de website aangegeven tijd te leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Verzending en bezorging
STEK brengt verzendkosten in rekening voor bestellingen in binnen- en buitenland. De artikelen worden per reguliere post verzonden. De goederen worden verstuurd op risico van STEK. De koper heeft zich middels de koopovereenkomst verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van bezorging, dan wel op het moment waarop de zaken volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van de afgenomen zaken of onvolledige informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Het risico ter zake van de bestelde producten gaat op het moment van de aflevering over op de koper. Het risico van een eventuele retourzending van bestelde producten is voor de koper. Indien noodzakelijk kan STEK bestellingen in gedeelten leveren. STEK brengt de koper zo snel mogelijk op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering.

Retourneren
De koopovereenkomst met STEK kan door koper binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling ontbonden worden. Koper dient STEK hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan STEK, ongebruikt, onbeschadigd en compleet te retourneren. Het totaalbedrag van de bestelling (exclusief de verzendkosten) wordt door STEK binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de koper, net als het risico van de retourzending. STEK behoudt zich het recht voor geretourneerde artikelen te weigeren of niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de koper beschadigd.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van STEK tegenover de koper kan nooit meer bedragen dan de inkoopwaarde van het geleverde en is te allen tijde beperkt tot € 500,00 per voorval. STEK is niet aansprakelijk voor transport- of opslagschade voor zover transport of opslag aan derden is uitbesteed, behalve tijdens regulier transport van de bestelling naar de koper. STEK is niet aansprakelijk voor eventuele bedrijfsschade en gevolgschade van de koper.

Garantie
Bij levering dient de koper zichtbare tekorten of beschadigingen direct te melden, uiterlijk binnen 24 uur. Eventuele andere bezwaren omtrent het afgeleverde dient de koper, indien van toepassing, binnen 10 dagen nauwkeurig en gedetailleerd schriftelijk aan STEK kenbaar te maken. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, of opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan STEK zonder toestemming van STEK herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaats vinden na goedkeuring door STEK waarbij STEK het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. Klachten kunnen gericht worden aan STEK, Oude Delft 197, 2611 HD, Delft. Tel (00)31 15 21 34 069, e-mail: info@aboutSTEK.nl.

Overmacht
STEK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij STEK en transportstagnatie. In ieder geval van overmacht is STEK nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.

Intellectueel eigendom
STEK heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van STEK gebruik te maken van deze rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

Privacy
STEK respecteert de privacy van alle kopers en andere gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. STEK gebruikt klantgegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de koper. STEK verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren (verpakken, bezorgen) van bestellingen.
STEK gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens van de koper zijn nodig om de bestelling uit te voeren en hem van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Ook kan de klant ervoor kiezen op de hoogte gehouden te worden van nieuws of aanbiedingen van STEK in de vorm van een nieuwsbrief.

 


ENGLISH

Applicability of the general terms and conditions
These general terms and conditions apply to all orders at STEK. By ordering, the customer acknowledges the general terms and conditions. We will send a written copy of the general terms and conditions on request. We are not responsible for any consequences of possible spelling errors. The general terms and conditions of a placed order are valid for a period of 30 days, after which they will expire.

Orders
After receiving the order, the customer will receive an order confirmation, including the shipping costs via email, within two working days. If any of the information on the order confirmation is incorrect, or the customer wants to change the order, the customer has to send an email to STEK within 24 hours. If the customer doesn’t react within 24 hours, STEK will consider the order confirmation as accepted.

Payment
If the ordered item is in stock, payment instructions will be sent directly via email. The prices on the website are in Euros, VAT included, shipping costs excluded, unless mentioned otherwise. Payment of the amount as specified on the order confirmation (with reference to order number and purchased article) is only possible through Ideal or bank transfer. Payment has to be fulfilled within 10 days after the date on the order confirmation. All prices and general terms and conditions will expire after 30 days.
The customer will be the owner of the supplied products, when all indebted payments to STEK are received by STEK.

Delivery time
The delivery time commences directly after STEK has received the complete invoice amount. The customer will be informed via email about the estimated delivery time. STEK strives for delivery within the delivery time as mentioned on the website. Exceeding of the delivery time does not give any rights to dissolve the agreement, or reimbursement of any kind, unless the exceeding of the delivery time is such that it can’t be reasonably expected of the customer to keep the agreement. In that case the customer is entitled to cancel the order, or dissolve the agreement if necessary.

Shipment and delivery
STEK charges shipping costs for deliveries in The Netherlands and abroad. Products will be sent with regular postal services. Shipping of products is the responsibility of STEK. According to the buying agreement the customer is obliged to accept the ordered products at the time of delivery, or at the time the ordered products are being placed at the customer’s disposal as specified in the agreement. In case of refusal of the ordered products, or incomplete or faulty information or instruction necessary for delivery, the ordered products will be stored at risk of and cost for the customer. The customer will be charged for all additional costs, storing costs at any rate. After delivery the products will be the responsibility of the customer. Risk in case of returning products to STEK will be for customer. If necessary STEK may deliver in installments. STEK will inform the customer as soon as possible about the reasons for delivery in installments.

Returning products
The purchase agreement with STEK can be dissolved by customer within 7 working days after delivery. Customer has to inform STEK about this with a written statement (email or letter) within the above mentioned period of time. Purchased products are to be returned to STEK unused, undamaged and complete. The total amount of the invoice (returning costs excluded) will be reimbursed by STEK at customers’ bank account within 10 working days after receiving the returned product. All shipping costs for returning a product will be for customer, as well as risk during return shipping. STEK has the right to refuse a returned product, or only partially reimburse the total amount of the invoice, if there is reason to believe the product has been used or damaged by customer.

Liability
Liability of STEK towards customer can never exceed the purchase amount of the delivered product(s), and always has a maximum of € 500,00 per case. STEK is not responsible for damages caused by storage or transportation, when storage and transportation have been delegated to a third party, except during regular transport of the product to customer. STEK is not responsible for possible trading loss and consequential damage of customer.
or customer, as well as risk during return shipping. STEK has the right to refuse a returned product, or only partially reimburse the total amount of the invoice, if there is reason to believe the product has been used or damaged by customer.

Guarantee
Customer has to report any visible shortcomings or damages at delivery directly, within 24 hours at the latest. Any other possible complaints about the delivered product, if relevant, have to be reported by customer to STEK within 10 working days, in a precise and detailed written statement. This guarantee isn’t valid if the defect is caused by neglect, intentional damage, or inattention. In addition this guarantee expires in case a third party other than STEK has performed any repairs of the product without the consent of STEK. Return shipments of delivered products can only take place after approval of STEK, in which case STEK has the right to give binding instructions on the method of shipment. Complaints can be addressed to STEK, Buitenwatersloot 312, 2614 GR Delft, The Netherlands. Ph (00)31 15 21 34 069, email: info@aboutstek.nl.

Force-Majeure
STEK can not be obliged to hold any commitments towards customer in case of circumstances caused by force-majeure. Force-majeure includes serious business complications at STEK and stagnation of transport. In case of force-majeure STEK is never obliged to pay any reimbursement.

Intellectual property
STEK owns and retains all rights of intellectual property (copyright, trademark) of all its products. It is not allowed to use these rights in any way without the explicit permission of STEK, including (though not limited to) the making of reproductions.

Privacy
STEK respects the privacy of all customers and other visitors of its website and guarantees that personal information provided by customer will be treated confidentially. STEK uses information of customer to ensure a quick and smooth ordering- and delivery process. Further use of given information will only take place after explicit permission of customer. STEK does not sell on information to any third party and will only pass on information to parties involved in processing the orders (packaging, shipping, etc.).
STEK uses received information to provide customers with the following services: we need a name, email address, delivery address and payment information to process an order and keep customer informed about the status of the order. Customer can also choose to be kept informed about news and special offers of STEK by a newsletter.
 
STEK
Buitenwatersloot 312
2614 GR Delft
info@aboutSTEK.nl
www.aboutstek.nl
IBAN NL 47 INGB 0004550123, BIC INGBNL2A
KVK: 27340874
VAT/BTW: NL820616370B01

 
 

 
 
 
 
 
 
 
about STEK - wateringsevest 21 - 2611 aw delft - the netherlands - ph +31(0) 15 21 34 069 - VAT NL 820616370 B01 - CoC 27340874